REGULAMIN

SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO PTTK
„Watra” przy Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Radlinie


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne, organizacja Koła§ 1

1. Koło jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK Radlin.

2. Koło nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

1. Koło powstaje za zgoda Zarządu Oddziału PTTK wyrażoną
w formie uchwały, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o chęci
jego utworzenia, zgłoszonej przez co najmniej 10 członków
zwyczajnych PTTK tego Oddziału.

§ 3

1. Koło używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został
w Art. 5 pkt l Statutu PTTK.

§ 4

1. Nazwa Koła, wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych, podlegają
zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK.

§ 5

1. Koło - może używać pieczęci firmowej o następującej treści:2. Koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków
wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK.ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Koła§ 6

1. Celem Koła Jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej
a w szczególności:

- szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory
wędrownictwa,

- krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,

- stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,

- upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań
krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,

- przedstawianie i propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi
Radlińskiej.ROZDZIAŁ III

Członkowie zwyczajni PTTK. Ich prawa i obowiązki.§ 7

1. Prawa i obowiązki Członków zwyczajnych PTTK określa rozdział II (§6-9)
Statut Oddziału PTTK w Radlinie.

§ 8

Do kompetencji prowadzącego Koła należy:

2. Zwoływanie Zebrań Koła.

3. Składanie sprawozdań z działalności Koła Dyrekcji szkoły i Zarządowi Oddziału
na koniec każdego roku kalendarzowego.

4. Przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału
legitymacji członka PTTK, przekazywanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału deklaracji
członkowskich do Centralnej Kartoteki Członków prowadzonej przez ZG PTTK.

5. Organizowanie i ułatwianie członkom Koła uprawiania turystyki i krajoznawstwa
we wszystkich ich formach; powoływanie sekcji specjalistycznych.

6. Utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami zwyczajnymi PTTK,
zrzeszonymi w Kole.

7. Organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy
i umiejętności turystycznych i krajoznawczych.

8. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej
i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury
uprawiania turystyki.

9. Zapewnienie członkom PTTK możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności
Koła, macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości; informowanie
o możliwościach korzystania z rabatów handlowych PTTK.

10. Prowadzenie dokumentacji pracy Koła.

§ 9

11. Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne ma swego opiekuna, którym może być
nauczyciel danej szkoły lub inny członek kadry programowej PTTK uzgodniony
z Zarządem Oddziału.

12. Zadaniem opiekuna jest udzielanie Szkolnemu Kołu pomocy w działalności oraz
reprezentowanie go przed radą pedagogiczną, zespołem wychowawców, dyrektorem
szkoły jak również pomoc w realizacji zadań Koła i reprezentowanie tej jednostki
wobec Zarządu Oddziału PTTK i innych Władz PTTK.

§ 10

Koło może być zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku:

13. Określa §43 Statut Oddziału PTTK w Radlinie.ROZDZIAŁ IV

Fundusze i działalność gospodarcza Koła SKKT PTTK.§ 11

1. Koło realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe uzyskane
w oddziale.

2. Koło nie może prowadzić działalności gospodarczej.ROZDZIAŁ V

Rozwiązanie Koła PTTK.§ 12

1. Rozwiązanie Koła, uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

- zaniechania działalności,

- spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Koła przez
okres l roku.

2. Rozwiązanie Szkolnego Koła Krajoznawcze - Turystycznego powinno być
uzgodnione z dyrektorem szkoły.ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe.§ 13

1. Niniejszy Regulamin Koła PTTK uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK
dnia 16.04.2008 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Interpretacja postanowień Regulaminu Koła PTTK należy
do Zarządu Oddziału PTTK.


Copyright © 2008 - 2018 by Łukasz Materzok Wszystkie prawa ZASTRZEŻONE